ประวัติความเป็นมา

ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้ จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำบทบาทการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในปี 2525 เป็นต้นมา กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 3 เดือนและ 60 ชั่วโมงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการบริการพยาบาลอาชีวอนามัยของสถานประกอบการในเขตภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่มีทั้งการขยายนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย และ ปี 2554 ได้ปรับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา จากการสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาการทำบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพสถานประกอบการ ด้วยพยาบาลอาชีวอนามัยเป็นบุคลลากรที่มีบทบาสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดโครงการ สัมมนา/การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายการยกระดับการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” เพื่อระดมสมองหาข้อ สรุปบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยและแนวทางการยกระดับงานอาขีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับพยาบาลอาชีวอนามัย ทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พยาบาลอาชีวอนามัย และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่นำมาสู่การยกระดับบริการพยาบาลอชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผลจากการระดมสมองทำให้ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เห็นความสำคัญที่จะผลักดันให้ดำเนินโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ 3 ปีต่อเนื่อง ในปี 2558-2560 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้จัดตั้งสำนักงานของโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก ที่ห้องประชุมแสนสุข อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์