วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ในเขตภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่ความมีสุขภาวะของผู้ประกอบอาชีพ

พันธกิจ

  1. จัดตั้งและพัฒนาโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานอาชีวอนามัยในภาคตะวันออก
  2. พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยสามารถสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
  3. ผลิต ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในงานอาชีวอนามัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้และใช้ผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานอาชีวอนามัย
  4. เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ