พิธีเปิดโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมแสนสุข อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา