โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ ๒