โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการพยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลการอนุรักษ์การได้ยิน รุ่นที่ 1