ประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก