โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเป็นวิทยากรการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Training for the trainer)"