โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา