โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี