โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี