รูปกิจกรรม

โครงการอบรมระยะสั้น สำหรับนิสิตพยาบ...

โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สำหรับนิสิต นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๙ ...

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการพยาบาลอา...

วันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไพร์มไทม์ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลอาชีวอ...

วันที่ ๑๒ - ๑๔, ๑๙ - ๒๑, ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันฺธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑๐ วัน) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมไพรม์ไทม จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมระยะสั้น สำหรับพยาบาลวิช...

วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม, และ ๑, ๖-๘, ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น ๕ อา...

โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื...

โครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สำหรับนิสิต นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกร...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอน...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 29 พ...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอน...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 - ...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอน...

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเป็นวิทยากรการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Training for the trainer) ...

โครงการประชาพิจารณ์เพื่อระดมความเห็...

โครงการประชาพิจารณ์เพื่อระดมความเห็นของผู้มีส่วนส่วนเสียกับการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ...

ประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนา...

ประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาพยาบาลอาชีวอนามัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอ...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประช...