รายละเอียด
2558
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรต่อความรู้ เจตคติ พฤติกรรมป้องกันการสัมผัสตะกั่ว และระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่
THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION WITH RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM ON KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIORS FOR LEAD EXPOSURE PREVENTION AND BLOOD LEAD LEVEL OF BATTERY WORKERS.
มกราคม
คุณหทัยรัตน์ เมธนาวิน