รายละเอียด
2559
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
FACTORS INFLUEN WORK-RELATED ACCIDENTAL PREVENTION BEHAVIORS OF GRABAGE COLLECTORS IN BANGLAMUNG DISYRICT CHONBURI PROVINCE
มกราคม
นพรัตน์ เที่ยงคำ ฉันทนา จันทวงศ์ พรนภา หอมสินธุ์