รายละเอียด
2557
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับอาสากู้ชีพในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
Effectivenness of the Safety Culture Creation Program for the first responders in Pollution Control Areas} Rayong Province
พะเยาวิจัย
255
76-83
มกราคม
ชูศรี เหลืองสอาดกุล, ปวีณา มีประดิษฐ์ และชังชัย เมฆพัฒน์