รายละเอียด
2557
ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก
RISK FACTORS OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN PRACTICAL NURSES IN PRIVATE HOSPITALS,EASTERN REGION
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2 /2557 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
255
326
พฤษภาคม
สิริยุพา สุทธิพันธุ์ *ฉันทนา จันทวงศ์ และยุวดี ลีลัคนาวีระ