รายละเอียด
2557
ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบนในผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพารา
Risk Factors of Musculoskeletal Disorders in Rubber Tapper Workers
255
332
พฤษภาคม
พรทิพย์ ใจจง* ฉันทนา จันทวงศ์ และยุวดี ลีลัคนาวีระ