รายละเอียด
2557
รูปแบบการจัดระยะเวลาพักที่เหมาะสม เพื่อลดความล้าในพนักงานขับรถลากจูง
Optimization of work-rest pattern for reducing fatigue among trailer truck drivers
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสูาอาเซียน"
255
662-670
ธันวาคม
กิตติคุณ กลิ่นสุวรรณ, นันทพร ภัทรพุทธ และปิติ โรจน์วรรณสินธุ์