รายละเอียด
2557
การประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนแบบทั่วร่างกายของพนักงานแผนกเย็บผ้าของโรงงงานแห่งหนึ่ง
Risk Assessment on the Exposure to Whole-Body Vibration among Workersin a Sewing Unit of a Factory
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(Proceeding)ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม"
255
219-228
ธันวาคม
ศุภัทธนันท์ รักพงษ์, ปวีณา มีประดิษฐ์ และ พรทิพย์ เย็นใจ