รายละเอียด
2558
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสีจังหวัดสมุทรปราการ
Factros Rrlating with Safty Bahaviors among Employees In Paint Industrial Gorp,Samutprakan Province
งานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558
255
มิถุนายน
สราวุธ แววประเสริฐ