รายละเอียด
2558
ผลของการบริหารร่างกายดดยใช้ยางยืดเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
The result of flexercise on the improvement of upper back muscle flexibility among factory workers
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก
255
101-113
เมษายน
จตุรงค์ ทองดารา, ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข และ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ