รายละเอียด
2559
การดำเนินงานด้านการยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติ ทางระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูก ในโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดระยอง
PARTICIPATORY ERGONOMICS INTERVENTION TO REDUCE RISK FACTORS OF WORK RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN SMOKED RUBBER PLANT, RAYONG PROVINCE
วรสารพยาบาลสาธารณสุข
Journal of Public Health Nursing
30
76-86
มกราคม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารยฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารยนิสากร กรุงไกรเพชร ยุพา ดาวเรือง