รายละเอียด
2559
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต และ ข้อเสนอแนะในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่แรงงานสูงอายุ นอกระบบ: กรณีศึกษาใน ชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
AN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WORKING, A QUALITY OF LIFE AND A PROPOSAL OF HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE FOR SELF-EMPLOYED AGING WORKERS: A CASE STUDY IN SEASHORE COMMUNITY, EAST COAST OF THAILAND
วรสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
32
1-14
มกราคม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา จันทวงศ์ สด. (Chantana Chantawong, Dr.PH.) รองศาสตราจารย์นันทพร ภัทรพุทธ ปร.ด (Nantaporn Phatrabuddha, Ph.D.) วรรณภา ลือกิตินันท์ วท.ด. (Wannapa Luekitinan, Ph.D.) กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่, ปร.ด. (Kanvalai Nontakaew Ferry, Ph.D.