รายละเอียด
2557
การสํารวจจำนวนบุคลากรวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๗
A survey of occupational health and safety professionals in Thailand in 2014
มกราคม
พุทธิชัย แดงสวัสดิ์, วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน์, ดุสิต จันทยานนท์, ฉันทนา จันทวงศ ์