รายละเอียด
2558
สมรรถนะของพยาบาลอาชีวอนามัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก
Occupational Health Nurses’ Competencies in Health Promotion in Enterprises, Eastern Region
มกราคม
ฉันทนา จันทวงศ์, นิสากร กรุงไกรเพชร, อริสรา ฤทธิ์งาม