วีดิทัศน์

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา

อาชีวอนามัย (การยศาสตร์)

งานแถลงข่าว การเปิดตัวโครงการสถาบันพัฒนาการพยาบาลชีวอนามัย

โครงการสัมมนา/การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะพยาบาล

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์

พิธีเปิด การประชุมวิชาการ

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา