FAQ

ตอบ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของโครงการฯ คือ เป็นศูนย์กลางประสานงานภาคีเครือข่าย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญของงานอาชีวอนามัยในภาคตะวันออก พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย และนำมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอาชีวอนามัยในสถานกอบการ และสร้างรูปแบบการพยาบาลอาชีวอนามัยที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทภาคตะวันออก
ตอบ หลักสูตรที่ทางโครงการฯ จัดทำขึ้นมีด้วยกัน 2 หลักสูตรใหญ่ ๆ คือ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรหลังปริญญา ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีหลักสูตรย่อย ๆ ดังนี้ 1) หลักสูตรระยะสั้น 1.1) ปริญญาตรี 1.2) อบรมพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง 1.3) อบรมฟื้นฟูพยาบาลอาชีวอนามัย 2) หลักสูตรหลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรหลังปริญญา
ตอบ บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่สถานประกอบการ โดยทีมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น